เกี่ยวกับเรา


     
     บริษัท หงไท่ซิน จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่  5 พฤษจิกายน พ.ศ.2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท โดยทีมงานบริหารจากไต้หวันผู้ทีสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ไต้หวัน และประมาณ 17 ปีที่ประเทศไทย จึงนับได้ว่าเรามีประสบการณ์รวมกว่า 37 ปี ในด้านงานชุบโลหะ

     บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทการชุบเลขที่ จ.3-100(5)-2/45 สป. เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการชุบโลหะประเภทดีบุก อโนไดซ์ และงานล้างโลหะในอุตสาหกรรมหลายกลุ่มเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุตกแต่ง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศไต้หวัน  เทคโนโลยีการชุบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพโดย 60% เป็นการน้ำเข้าจากประเทศไต้หวัน  มีการควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐานตรงกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า การวัดความหนาของสี และ ชิ้นงาน ด้วยเครื่อง Elektro Physik  ตรวจสอบความหนาของงานชุบที่ต้องการผลการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่างานที่ได้มีความลึก หรือ ความหนาที่ถูกต้อง นอกเหนือไปจากการชุบโลหะดังที่กล่าวเบื้องต้น บริษัท หงไท่ซิน จำกัด ยังได้ร่วมมือกับบริษัท อื่น ๆ ในกลุ่มธุรกิจการชุบโลหะประเภทโครเมียม ,นิเกิล ,ซิงค์ และอาร์ตคอมอีกด้วย


 

 หลักการบริหารระบบคุณภาพของบริษัท 

     บริษัท หงไท่ซิน มีการควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐานตรงกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในประเทศไทย บริษัท หงไท่ซิน ต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล จึงได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 และได้รับการรับรองการเข้าสู่เวอร์ชั่น ISO9001 : 2015  จาก บ.เซอร์ติฟิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศอังกฤษ) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ตามใบรับรองเลขที่ CN/10203 ซึ่งมีขอบเขตการจัดทำระบบบริหารคุณภาพโดยมีการยกเว้นข้อกำหนด 8.3 การออกแบบและการพัฒนา
     เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจในนโยบายคุณภาพที่กำหนดอย่างทั่วถึง บริษัท  หงไท่ซินได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพซึ่งได้มีการประกาศและสื่อสารโดยการติดป้ายนโยบายคุณภาพไว้ในสถานที่ต่างๆ โดยได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้ คุณภาพดีเลิศ ส่งมอบทันเวลา บริการประทับใจ พัฒนาต่อเนื่อง  โดยนโยบายคุณภาพมีการสื่อสารออกไปทั่วทั้งองค์กรและสามารถทำการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับวงจรธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้ โดยมีการทบทวนนโยบายคุณภาพเป็นระยะๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการทบทวนการบริหาร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ลงทุนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริษัทฯ บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำจัดกากตะกอน  มีการประมวลผลในการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


 ทางบริษัทขอสัญญาว่า 

1. จะให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ อันมีจุดประสงค์สูงสุดคือความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
2. เน้นหลักในการบริหารกระบวนการโดยอาศัยหลักการ Plan – Do – Check – Action เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ให้ความสำคัญกับการบริหารที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อกำหนดจากลูกค้า
4. การคงไว้ซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001.


 พันธกิจบริษัทฯ 

ด้านคุณภาพ
1. พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร
2. ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และ เหมาะสม
4. การรับรองการชุบที่ปราศจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน

ด้านบุคลากร
1. ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน
2. พัฒนาและคงไว้ในการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชนให้ได้รับการสนับสนุนจากแรงงานในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน
3. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง และสร้างจุดเด่นในการให้บริการแก่ลูกค้า

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยให้ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการกับมลพิษอย่างต่อเนื่อง
3. ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

 HTS PRESENT ENG 2015 

Powered by MakeWebEasy.com